خدمات چاپ افست | ست اداری


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1ست 1 / تحریر 100گرم(2000تحریرa5و2000تحریرa4و1000پاکت نامه)یک رو4,470,000 تومان10تا12روز کاری
2ست 2 / تحریر 100گرم(3000تحریرa4و1000پاکت نامه)یک رو4,470,000 تومان10تا12روز کاری
3ست 3 / تحریر 100گرم(1000تحریرa4و1000پاکت نامه و1000پاکت کیسه ای a4)یک رو5,080,000 تومان10تا12روز کاری
4ست 4 / تحریر 100گرم(1000تحریرa4و1000پاکت نامه و1000پاکت کیفی a4)یک رو5,080,000 تومان10تا12روز کاری
5ست 5 / تحریر 80گرم(2000تحریرa5و2000تحریرa4و1000پاکت نامه)یک رو3,990,000 تومان10تا12روز کاری
6ست 6 / تحریر 80گرم(3000تحریرa4و1000پاکت نامه)یک رو3,990,000 تومان10تا12روز کاری
7ست 7 / تحریر 80گرم(1000تحریرa4و1000پاکت نامه و1000پاکت کیسه ای a4)یک رو4,470,000 تومان10تا12روز کاری
8ست 8 / کتان120گرم(2000کتانa5و2000کتانa4و1000پاکت نامه)یک رو5,440,000 تومان10تا12روز کاری
9ست 9 / کتان 120گرم(3000کتانa4و1000پاکت نامه)یک رو5,440,000 تومان10تا12روز کاری
10ست 10 / کتان 120گرم(1000کتانa4و1000پاکت نامه و1000پاکت کیسه ای a4)یک رو5,800,000 تومان10تا12روز کاری
11ست 11 / کتان120گرم(1000کتانa4و1000پاکت نامه و1000پاکت کیفی a4)یک رو5,800,000 تومان10تا12روز کاری