خدمات چاپ افست | برگ یادداشت


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
11000برگ یادداشت سایز (10*9.6) تحریر 80گرم رنگی یک رویک رو187,680 تومان15 تا 17 روز کاری
21000برگ یادداشت سایز (10*9.6) تحریر 80گرم رنگی دو رودو رو264,800 تومان15 تا 17 روز کاری
32000برگ یادداشت سایز (10*9.6) تحریر 80گرم رنگی یک رویک رو298,400 تومان15 تا 17 روز کاری
42000برگ یادداشت سایز (10*9.6) تحریر 80گرم رنگی دو رودو رو374,000 تومان15 تا 17 روز کاری
55000برگ یادداشت سایز (10*9.6) تحریر 80گرم رنگی یک رویک رو545,200 تومان15 تا 17 روز کاری
65000برگ یادداشت سایز (10*9.6) تحریر 80گرم رنگی دو رودو رو620,800 تومان15 تا 17 روز کاری