خدمات چاپ افست | لیبل ( برچسب ) دایره


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1برچسب دایره - سلفون براق - قطر 2 سانتی متر - 1000 عددیک رو770,000 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
2برچسب دایره - سلفون براق - قطر 2.5 سانتی متر - 1000 عددیک رو770,000 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
3برچسب دایره - سلفون براق - قطر 3 سانتی متر - 1000 عددیک رو770,000 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
4برچسب دایره - سلفون براق - قطر 3.5 سانتی متر - 1000 عددیک رو770,000 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
5برچسب دایره - سلفون براق - قطر 4 سانتی متر - 1000 عددیک رو770,000 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
6برچسب دایره - سلفون براق - قطر 4.5 سانتی متر - 1000 عددیک رو770,000 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
7برچسب دایره - سلفون براق - قطر 5 سانتی متر - 1000 عددیک رو770,000 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
8برچسب دایره - سلفون براق - قطر 5.5 سانتی متر - 1000 عددیک رو770,000 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
9برچسب دایره - سلفون براق - قطر 6 سانتی متر - 1000 عددیک رو920,000 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
10برچسب دایره - سلفون براق - قطر 6.5 سانتی متر - 1000 عددیک رو920,000 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
11برچسب دایره - سلفون براق - قطر 7 سانتی متر - 1000 عددیک رو920,000 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
12برچسب دایره - سلفون براق - قطر 7.5 سانتی متر - 1000 عددیک رو1,050,000 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
13برچسب دایره - سلفون براق - قطر 8 سانتی متر - 1000 عددیک رو1,050,000 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
14برچسب دایره - سلفون براق - قطر 8.5 سانتی متر - 1000 عددیک رو1,170,000 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
15برچسب دایره - سلفون براق - قطر 9 سانتی متر - 1000 عددیک رو1,170,000 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
16برچسب دایره - سلفون براق - قطر 9.5 سانتی متر - 1000 عددیک رو1,290,000 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
17برچسب دایره - سلفون براق - قطر 10 سانتی متر - 1000 عددیک رو1,290,000 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
18برچسب دایره - سلفون براق - قطر 10.5 سانتی متر - 1000 عددیک رو1,520,000 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
19برچسب دایره - سلفون براق - قطر 11 سانتی متر - 1000 عددیک رو1,520,000 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
20برچسب دایره - سلفون براق - قطر 11.5 سانتی متر - 1000 عددیک رو1,640,000 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
21برچسب دایره - سلفون براق - قطر 12 سانتی متر - 1000 عددیک رو1,760,000 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
22برچسب دایره - سلفون براق - قطر 12.5 سانتی متر - 1000 عددیک رو1,760,000 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
23برچسب دایره - سلفون براق - قطر 13 سانتی متر - 1000 عددیک رو1,880,000 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
24برچسب دایره - سلفون براق - قطر 13.5 سانتی متر - 1000 عددیک رو2,010,000 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
25برچسب دایره - سلفون براق - قطر 14 سانتی متر - 1000 عددیک رو2,010,000 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
26برچسب دایره - سلفون براق - قطر 14.5 سانتی متر - 1000 عددیک رو2,130,000 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
27برچسب دایره - سلفون براق - قطر 15 سانتی متر - 1000 عددیک رو2,250,000 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
28برچسب دایره - سلفون براق - قطر 16 سانتی متر - 1000 عددیک رو2,380,000 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
29برچسب دایره - سلفون براق - قطر 17 سانتی متر - 1000 عددیک رو2,620,000 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
30برچسب دایره - سلفون براق - قطر 18 سانتی متر - 1000 عددیک رو2,870,000 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
31برچسب دایره - سلفون براق - قطر 19 سانتی متر - 1000 عددیک رو3,110,000 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
32برچسب دایره - سلفون براق - قطر 20 سانتی متر - 1000 عددیک رو3,360,000 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری