خدمات چاپ افست | لیبل ( برچسب ) دایره


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1برچسب دایره - سلفون براق - قطر 2 سانتی متر - 1000 عددیک رو460,800 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
2برچسب دایره - سلفون براق - قطر 2.5 سانتی متر - 1000 عددیک رو468,600 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
3برچسب دایره - سلفون براق - قطر 3 سانتی متر - 1000 عددیک رو476,400 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
4برچسب دایره - سلفون براق - قطر 3.5 سانتی متر - 1000 عددیک رو574,200 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
5برچسب دایره - سلفون براق - قطر 4 سانتی متر - 1000 عددیک رو582,000 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
6برچسب دایره - سلفون براق - قطر 4.5 سانتی متر - 1000 عددیک رو589,800 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
7برچسب دایره - سلفون براق - قطر 5 سانتی متر - 1000 عددیک رو597,600 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
8برچسب دایره - سلفون براق - قطر 5.5 سانتی متر - 1000 عددیک رو605,400 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
9برچسب دایره - سلفون براق - قطر 6 سانتی متر - 1000 عددیک رو652,200 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
10برچسب دایره - سلفون براق - قطر 6.5 سانتی متر - 1000 عددیک رو660,000 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
11برچسب دایره - سلفون براق - قطر 7 سانتی متر - 1000 عددیک رو667,800 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
12برچسب دایره - سلفون براق - قطر 7.5 سانتی متر - 1000 عددیک رو753,600 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
13برچسب دایره - سلفون براق - قطر 8 سانتی متر - 1000 عددیک رو784,800 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
14برچسب دایره - سلفون براق - قطر 8.5 سانتی متر - 1000 عددیک رو839,400 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
15برچسب دایره - سلفون براق - قطر 9 سانتی متر - 1000 عددیک رو855,000 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
16برچسب دایره - سلفون براق - قطر 9.5 سانتی متر - 1000 عددیک رو955,200 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
17برچسب دایره - سلفون براق - قطر 10 سانتی متر - 1000 عددیک رو986,400 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
18برچسب دایره - سلفون براق - قطر 10.5 سانتی متر - 1000 عددیک رو1,048,800 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
19برچسب دایره - سلفون براق - قطر 11 سانتی متر - 1000 عددیک رو1,080,000 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
20برچسب دایره - سلفون براق - قطر 11.5 سانتی متر - 1000 عددیک رو1,158,000 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
21برچسب دایره - سلفون براق - قطر 12 سانتی متر - 1000 عددیک رو1,251,600 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
22برچسب دایره - سلفون براق - قطر 12.5 سانتی متر - 1000 عددیک رو1,282,800 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
23برچسب دایره - سلفون براق - قطر 13 سانتی متر - 1000 عددیک رو1,445,200 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
24برچسب دایره - سلفون براق - قطر 13.5 سانتی متر - 1000 عددیک رو1,538,800 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
25برچسب دایره - سلفون براق - قطر 14 سانتی متر - 1000 عددیک رو1,523,200 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
26برچسب دایره - سلفون براق - قطر 14.5 سانتی متر - 1000 عددیک رو1,616,800 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
27برچسب دایره - سلفون براق - قطر 15 سانتی متر - 1000 عددیک رو1,726,000 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
28برچسب دایره - سلفون براق - قطر 16 سانتی متر - 1000 عددیک رو1,804,000 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
29برچسب دایره - سلفون براق - قطر 17 سانتی متر - 1000 عددیک رو1,983,400 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
30برچسب دایره - سلفون براق - قطر 18 سانتی متر - 1000 عددیک رو2,451,400 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
31برچسب دایره - سلفون براق - قطر 19 سانتی متر - 1000 عددیک رو2,350,000 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
32برچسب دایره - سلفون براق - قطر 20 سانتی متر - 1000 عددیک رو2,693,200 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری