خدمات چاپ افست | برچسب و لیبل CD


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1برچسب بدون روکش فوری (4/8*8/5)/1000 عددی/ 2-1 روز کارییک رو538,800 تومان1-2 روز کاری
2برچسب بدون روکش (4/8*8/5)/1000 عددی/ 8-5 روز کارییک رو376,200 تومان5-8 روز کاری
3برچسب با روکش یووی (4/8*8/5)/1000 عددی/ 8-6 روز کارییک رو384,000 تومان6-8 روز کاری
4برچسب با روکش سلفون براق (4/8*8/5)/1000 عددی/ 10-7 روز کارییک رو384,000 تومان11-13 روز کاری
5برچسب با روکش یووی با برش خاص (4/8*8/5)/1000 عددی/ 13-11 روز کارییک رو741,600 تومان11-13 روز کاری
6برچسب با روکش سلفون مات (4/8*8/5)/1000 عددی/ 30 روز کارییک رو384,000 تومان30 روز کاری
7برچسب متالایز (4/8*8/5)/1000 عددی/ 30 روز کارییک رو1,426,400 تومان30 روز کاری
8لیبل CD (با روکش یووی) (12*12)/1000 عددی/ 12-10 روز کارییک رو1,908,440 تومان10-12 روز کاری