خدمات چاپ افست | پاکت گلاسه


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1پاکت نامه ملخی گلاسه 135 گرم - 1000 عددییک رو1,787,000 تومان10-12 روز کاری
2پاکت نامه ملخی گلاسه 135 گرم - 2000 عددییک رو2,765,120 تومان10-12 روز کاری
3پاکت نامه ملخی گلاسه 135 گرم - 5000 عددییک رو5,607,760 تومان10-12 روز کاری
4پاکت نامه A3 گلاسه 135 گرم - 1000 عددییک رو6,371,080 تومان10-12 روز کاری
5پاکت نامه A3 گلاسه 135 گرم - 2000 عددییک رو1,512,440 تومان10-12 روز کاری
6پاکت نامه A3 گلاسه 135 گرم - 5000 عددییک رو2,524,880 تومان10-12 روز کاری
7پاکت نامه A4 گلاسه 135 گرم - 1000 عددییک رو3,382,880 تومان10-12 روز کاری
8پاکت نامه A4 گلاسه 135 گرم - 2000 عددییک رو5,436,160 تومان10-12 روز کاری
9پاکت نامه A4 گلاسه 135 گرم - 5000 عددییک رو10,935,640 تومان10-12 روز کاری
10پاکت نامه A5 گلاسه 135 گرم - 1000 عددییک رو2,018,660 تومان10-12 روز کاری
11پاکت نامه A5 گلاسه 135 گرم - 2000 عددییک رو3,056,840 تومان10-12 روز کاری
12پاکت نامه A5 گلاسه 135 گرم - 5000 عددییک رو6,371,080 تومان10-12 روز کاری