خدمات چاپ افست | گلاسه 135گرم / 6-5 روز کاری


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1گلاسه 135 گرم A3 / 40*29 یکرو - 1000عدد - 6-5 روز کارییک رو5,472,968 تومان5-4 روز کاری
2گلاسه 135 گرم A3 / 40*29 دورو - 1000 عدد - 6-5 روز کاریدو رو6,596,648 تومان5-4 روز کاری
3گلاسه 135 گرم A3 / 40*29 یکرو - 1000 عدد - 7-9 روز کارییک رو4,031,528 تومان5-4 روز کاری
4گلاسه 135 گرم A3 / 40*29 دورو - 1000 عدد - 7-9 روز کاریدو رو5,978,888 تومان5-4 روز کاری
5گلاسه 135 گرم B4 / 34*24 یکرو - 1000 عدد - 6-5 روز کارییک رو2,229,470 تومان5-4 روز کاری
6گلاسه 135 گرم B4 / 34*24 دورو - 1000 عدد - 6-5 روز کاریدو رو3,049,032 تومان5-4 روز کاری
7گلاسه 135 گرم B4 / 34*24 یکرو - 2000 عدد - 6-5 روز کارییک رو3,664,990 تومان5-4 روز کاری
8گلاسه 135 گرم B4 / 34*24 دورو - 2000 عدد - 6-5 روز کاریدو رو4,655,465 تومان5-4 روز کاری
9گلاسه 135 گرم B4 / 34*24 یکرو - 5000 عدد - 6-5 روز کارییک رو7,325,604 تومان5-4 روز کاری
10گلاسه 135 گرم B4 / 34*24 دورو - 5000 عدد - 6-5 روز کاریدو رو8,540,532 تومان5-4 روز کاری
11گلاسه 135 گرم A4 /20*29 یکرو - 1000 عدد - 6-5 روز کارییک رو1,469,947 تومان4-5 روز کاری
12گلاسه 135 گرم A4 /20*29 دورو - 1000 عدد - 6-5 روز کاریدو رو2,093,563 تومان5-4 روز کاری
13گلاسه 135 گرم A4 /20*29 یکرو - 2000 عدد - 6-5 روز کارییک رو2,455,982 تومان5-4 روز کاری
14گلاسه 135 گرم A4 /20*29 دورو - 2000 عدد - 6-5 روز کاریدو رو3,009,907 تومان5-4 روز کاری
15گلاسه 135 گرم A4 /20*29 یکرو - 5000 عدد - 6-5 روز کارییک رو4,968,875 تومان5-4 روز کاری
16گلاسه 135 گرم A4 /20*29 دورو - 5000 عدد - 6-5 روز کاریدو رو5,921,230 تومان5-4 روز کاری
17گلاسه 135 گرم B5 /24*17 یکرو - 1000 عدد - 6-5 روز کارییک رو1,140,475 تومان5-4 روز کاری
18گلاسه 135 گرم B5 /24*17 دورو - 1000 عدد - 6-5 روز کاریدو رو1,550,256 تومان5-4 روز کاری
19گلاسه 135 گرم B5 /24*17 یکرو - 2000 عدد - 6-5 روز کارییک رو1,908,235 تومان5-4 روز کاری
20گلاسه 135 گرم B5 /24*17 دورو - 2000 عدد - 6-5 روز کاریدو رو2,404,502 تومان5-4 روز کاری
21گلاسه 135 گرم B5 /24*17 یکرو - 5000 عدد - 6-5 روز کارییک رو3,802,956 تومان5-4 روز کاری
22گلاسه 135 گرم B5 /24*17 دورو - 5000 عدد - 6-5 روز کاریدو رو4,410,420 تومان5-4 روز کاری
23گلاسه 135 گرم A5 /20*14.5 یکرو - 1000 عدد - 6-5 روز کارییک رو805,095 تومان5-4 روز کاری
24گلاسه 135 گرم A5 /20*14.5 دورو - 1000 عدد - 6-5 روز کاریدو رو1,072,521 تومان5-4 روز کاری
25گلاسه 135 گرم A5 /20*14.5 یکرو - 2000 عدد - 6-5 روز کارییک رو1,253,731 تومان5-4 روز کاری
26گلاسه 135 گرم A5 /20*14.5 دورو - 2000 عدد - 6-5 روز کاریدو رو1,529,664 تومان5-4 روز کاری
27گلاسه 135 گرم A5 /20*14.5 یکرو - 5000 عدد - 6-5 روز کارییک رو2,574,592 تومان5-4 روز کاری
28گلاسه 135 گرم A5 /20*14.5 دورو - 5000 عدد - 6-5 روز کاریدو رو2,900,769 تومان5-4 روز کاری
29گلاسه 135 گرم A6 /10*14.5 یکرو - 1000 عدد - 10-7 روز کارییک رو462,830 تومان7-10 روز کاری
30گلاسه 135 گرم A6 /10*14.5 دورو - 1000 عدد - 10-7 روز کاریدو رو579,793 تومان7-10 روز کاری
31گلاسه 135 گرم A6 /10*14.5 یکرو - 2000 عدد - 10-7 روز کارییک رو696,576 تومان7-10 روز کاری
32گلاسه 135 گرم A6 /10*14.5 دورو - 2000 عدد - 10-7 روز کاریدو رو836,601 تومان7-10 روز کاری
33گلاسه 135 گرم A6 /10*14.5 یکرو - 5000 عدد - 10-7 روز کارییک رو1,323,331 تومان7-10 روز کاری
34گلاسه 135 گرم A6 /10*14.5 دورو - 5000 عدد - 10-57 روز کاریدو رو1,485,596 تومان7-10 روز کاری