خدمات چاپ دیجیتال | برچسب اموال


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
11000 عدد برچسب اموال-چاپ رنگی (1.5*5 ) بدون شمارهیک رو780,000 تومان3-5 روز کاری
21000 عدد برچسب اموال-چاپ رنگی (1.5*5 ) با شمارهیک رو790,000 تومان3-5 روز کاری
31000 عدد برچسب اموال-چاپ رنگی (2*5 ) بدون شمارهیک رو870,000 تومان3-5 روز کاری
41000 عدد برچسب اموال-چاپ رنگی (2*5 ) با شمارهیک رو890,000 تومان3-5 روز کاری
51000 عدد برچسب اموال-چاپ رنگی (3*5 ) بدون شمارهیک رو1,330,000 تومان3-5 روز کاری
61000 عدد برچسب اموال-چاپ رنگی (3*5 ) با شمارهیک رو1,390,000 تومان3-5 روز کاری
71000 عدد برچسب اموال-چاپ رنگی ( 4.8*8.5 ) بدون شمارهیک رو2,070,000 تومان3-5 روز کاری
81000 عدد برچسب اموال-چاپ رنگی ( 4.8*8.5 ) با شمارهیک رو2,020,000 تومان3-5 روز کاری