خدمات چاپ دیجیتال | پلات و لمینت


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1پلات رنگی کاغذ تحریریک رو85,000 تومان1-2 روز کاری
2پلات رنگی کاغذ تحریر + لمینت گرم دورو براقیک رو215,000 تومان1-2 روز کاری
3پلات رنگی کاغذ کوتدیک رو150,000 تومان1-2 روز کاری
4پلات رنگی کاغذ کوتد + لمینت گرم دورو براقیک رو260,000 تومان1-2 روز کاری
5پلات رنگی کاغذفتو گلاسهیک رو190,000 تومان1-2 روز کاری
6پلات رنگی کاغذ فتو گلاسه + لمینت سرد یکرو براقیک رو340,000 تومان1-2 روز کاری
7پلات رنگی کاغذ فتو گلاسه + لمینت سرد یکرو ماتیک رو340,000 تومان1-2 روز کاری
8لمینت گرم براق (بدون چاپ )یک رو140,000 تومان1-2 روز کاری
9پلات رنگی پی وی سی براق ضد آبیک رو195,000 تومان1-2 روز کاری
10پلات رنگی پی وی سی مات ضد آبیک رو195,000 تومان1-2 روز کاری
11پلات رنگی پی وی سی مات ضد آب پشت چسبداریک رو240,000 تومان1-2 روز کاری