خدمات چاپ دیجیتال | استیکر ومش


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1استیکر ایندور ( مخملی )یک رو230,000 تومان1-2 روز کاری
2استیکر ایندور (مخملی) + لمینتیک رو360,000 تومان1-2 روزکاری
3استیکر چین چاپ معمولییک رو180,000 تومان1-2 روز کاری
4استیکر چین چاپ خوبیک رو185,000 تومان1-2 روز کاری
5استیکر چین چاپ خوب+برش خاصیک رو280,000 تومان1-2 روز کاری
6استیکر چین چاپ خوب + لمینتیک رو310,000 تومان1-2 روز کاری
7استیکر چین چاپ خوب + لمینت + برش خاصیک رو415,000 تومان1-2 روز کاری
8استیکر چین چاپ ویژه (اکوسالونت)یک رو275,000 تومان1-2 روز کاری
9استیکر چین چاپ ویژه (اکوسالونت) + لمینتیک رو405,000 تومان1-2 روز کاری
10استیکر شیشه ای چاپ معمولییک رو210,000 تومان1-2 روز کاری
11استیکر شیشه ای چاپ خوبیک رو215,000 تومان1-2 روز کاری
12استیکر شیشه ای چاپ خوب + لمینتیک رو345,000 تومان1-2 روز کاری
13استیکر شیشه ای چین چاپ ویژه (اکوسالونت)یک رو295,000 تومان1-2 روز کاری
14استیکر شیشه ای چین چاپ ویژه (اکوسالونت) + لمینتیک رو425,000 تومان1-2 روز کاری
15چاپ مش کیفیت معمولییک رو200,000 تومان1-2 روز کاری
16چاپ مش کیفیت خوبیک رو210,000 تومان1-2 روز کاری