خدمات چاپ دیجیتال | تخته شاسی


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1تخته شاسی 30*20 با چاپ فتوگلاسهیک رو80,000 تومان۱ تا ۲ روز کاری
2تخته شاسی 30*20 با چاپ فتوگلاسه با روکش ( مات / براق )یک رو90,000 تومان۱ تا ۲ روز کاری
3تخته شاسی 30*24 با چاپ فتوگلاسهیک رو85,000 تومان۱ تا ۲ روز کاری
4تخته شاسی 30*24 با چاپ فتوگلاسه با روکش ( مات / براق )یک رو95,000 تومان۱ تا ۲ روز کاری
5تخته شاسی 40*30 با چاپ فتوگلاسهیک رو140,000 تومان۱ تا ۲ روز کاری
6تخته شاسی 40*30 با چاپ فتوگلاسه با روکش ( مات / براق )یک رو160,000 تومان۱ تا ۲ روز کاری
7تخته شاسی 45*30 با چاپ فتوگلاسهیک رو160,000 تومان۱ تا ۲ روز کاری
8تخته شاسی 45*30 با چاپ فتوگلاسه با روکش ( مات / براق )یک رو190,000 تومان۱ تا ۲ روز کاری
9تخته شاسی 60*30 با چاپ فتوگلاسهیک رو230,000 تومان۱ تا ۲ روز کاری
10تخته شاسی 60*30 با چاپ فتوگلاسه با روکش ( مات / براق )یک رو260,000 تومان۱ تا ۲ روز کاری
11تخته شاسی 70*30 با چاپ فتوگلاسهیک رو250,000 تومان۱ تا ۲ روز کاری
12تخته شاسی 70*30 با چاپ فتوگلاسه با روکش ( مات / براق )یک رو290,000 تومان۱ تا ۲ روز کاری
13تخته شاسی 90*30 با چاپ فتوگلاسهیک رو280,000 تومان۱ تا ۲ روز کاری
14تخته شاسی 90*30 با چاپ فتوگلاسه با روکش ( مات / براق )یک رو340,000 تومان۱ تا ۲ روز کاری
15تخته شاسی 50*40 با چاپ فتوگلاسهیک رو250,000 تومان۱ تا ۲ روز کاری
16تخته شاسی 50*40 با چاپ فتوگلاسه با روکش ( مات / براق )یک رو300,000 تومان۱ تا ۲ روز کاری
17تخته شاسی 60*40 با چاپ فتوگلاسهیک رو280,000 تومان۱ تا ۲ روز کاری
18تخته شاسی 60*40 با چاپ فتوگلاسه با روکش ( مات / براق )یک رو290,000 تومان۱ تا ۲ روز کاری
19تخته شاسی 70*50 با چاپ فتوگلاسهیک رو280,000 تومان۱ تا ۲ روز کاری
20تخته شاسی 70*50 با چاپ فتوگلاسه با روکش ( مات / براق )یک رو320,000 تومان۱ تا ۲ روز کاری
21تخته شاسی 90*60 با چاپ فتوگلاسهیک رو500,000 تومان۱ تا ۲ روز کاری
22تخته شاسی 90*60 با چاپ فتوگلاسه با روکش ( مات / براق )یک رو560,000 تومان۱ تا ۲ روز کاری
23تخته شاسی 70*100 با چاپ فتوگلاسهیک رو560,000 تومان۱ تا ۲ روز کاری
24تخته شاسی 70*100 با چاپ فتوگلاسه با روکش ( مات / براق )یک رو590,000 تومان۱ تا ۲ روز کاری