خدمات چاپ افست | پاکت تحریر


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1پاکت نامه ملخی تحریر 80 گرم - 1000 عددییک رو1,992,920 تومان10-12 روز کاری
2پاکت نامه ملخی تحریر 100 گرم - 1000 عددییک رو2,250,320 تومان10-12 روز کاری
3پاکت نامه ملخی کتان 120 گرم - 1000 عددییک رو2,267,480 تومان10-12 روز کاری
4پاکت نامه ملخی تحریر 80 گرم - 2000 عددییک رو2,885,240 تومان10-12 روز کاری
5پاکت نامه ملخی تحریر 80 گرم - 5000 عددییک رو5,590,600 تومان10-12 روز کاری
6پاکت نامه A5 تحریر 80 گرم - 1000 عددییک رو2,207,420 تومان10-12 روز کاری
7پاکت نامه A5 تحریر 100 گرم - 1000 عددییک رو2,439,080 تومان10-12 روز کاری
8پاکت نامه A5 کتان 120 گرم - 1000 عددییک رو2,610,680 تومان10-12 روز کاری
9پاکت نامه A5 تحریر 80 گرم - 2000 عددییک رو3,348,560 تومان10-12 روز کاری
10پاکت نامه A5 تحریر 80 گرم - 5000 عددییک رو6,577,000 تومان10-12 روز کاری
11پاکت نامه A4 تحریر 80 گرم - 1000 عددییک رو3,943,240 تومان10-12 روز کاری
12پاکت نامه A4 تحریر 100 گرم - 1000 عددییک رو4,217,800 تومان10-12 روز کاری
13پاکت نامه A4 کتان 120 گرم - 1000 عددییک رو4,561,000 تومان10-12 روز کاری
14پاکت نامه A4 تحریر 80 گرم - 2000 عددییک رو6,130,840 تومان10-12 روز کاری
15پاکت نامه A4 تحریر 80 گرم - 5000 عددییک رو11,210,200 تومان10-12 روز کاری
16پاکت نامه A3 تحریر 80 گرم - 1000 عددییک رو6,988,840 تومان10-12 روز کاری
17پاکت نامه A3 تحریر 80 گرم - 2000 عددییک رو10,764,040 تومان10-12 روز کاری
18پاکت نامه A3 تحریر 80 گرم - 5000 عددییک رو21,935,200 تومان10-12 روز کاری
19پاکت نامه A3 تحریر 100 گرم - 1000 عددییک رو7,761,040 تومان10-12 روز کاری
20پاکت نامه A3 تحریر 120 گرم - 1000 عددییک رو8,190,040 تومان10-12 روز کاری
21پاکت نامه A3 کتان 120 گرم - 1000 عددییک رو9,048,040 تومان10-12 روز کاری