خدمات چاپ افست | پاکت تحریر


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1پاکت نامه ملخی تحریر 80 گرم - 1000 عددییک رو2,216,858 تومان10-12 روز کاری
2پاکت نامه ملخی تحریر 100 گرم - 1000 عددییک رو2,512,868 تومان10-12 روز کاری
3پاکت نامه ملخی کتان 120 گرم - 1000 عددییک رو2,532,602 تومان10-12 روز کاری
4پاکت نامه ملخی تحریر 80 گرم - 2000 عددییک رو3,243,026 تومان10-12 روز کاری
5پاکت نامه ملخی تحریر 80 گرم - 5000 عددییک رو6,624,190 تومان10-12 روز کاری
6پاکت نامه A5 تحریر 80 گرم - 1000 عددییک رو2,463,533 تومان10-12 روز کاری
7پاکت نامه A5 تحریر 100 گرم - 1000 عددییک رو2,729,942 تومان10-12 روز کاری
8پاکت نامه A5 کتان 120 گرم - 1000 عددییک رو2,927,282 تومان10-12 روز کاری
9پاکت نامه A5 تحریر 80 گرم - 2000 عددییک رو3,975,844 تومان10-12 روز کاری
10پاکت نامه A5 تحریر 80 گرم - 5000 عددییک رو7,413,550 تومان10-12 روز کاری
11پاکت نامه A4 تحریر 80 گرم - 1000 عددییک رو4,429,726 تومان10-12 روز کاری
12پاکت نامه A4 تحریر 100 گرم - 1000 عددییک رو4,745,470 تومان10-12 روز کاری
13پاکت نامه A4 کتان 120 گرم - 1000 عددییک رو5,140,150 تومان10-12 روز کاری
14پاکت نامه A4 تحریر 80 گرم - 2000 عددییک رو6,900,466 تومان10-12 روز کاری
15پاکت نامه A4 تحریر 80 گرم - 5000 عددییک رو12,741,730 تومان10-12 روز کاری
16پاکت نامه A3 تحریر 80 گرم - 1000 عددییک رو7,887,166 تومان10-12 روز کاری
17پاکت نامه A3 تحریر 80 گرم - 2000 عددییک رو12,228,646 تومان10-12 روز کاری
18پاکت نامه A3 تحریر 80 گرم - 5000 عددییک رو25,075,480 تومان10-12 روز کاری
19پاکت نامه A3 تحریر 100 گرم - 1000 عددییک رو8,775,196 تومان10-12 روز کاری
20پاکت نامه A3 تحریر 120 گرم - 1000 عددییک رو9,268,546 تومان10-12 روز کاری
21پاکت نامه A3 کتان 120 گرم - 1000 عددییک رو10,255,246 تومان10-12 روز کاری