خدمات چاپ افست | گلاسه 135 گرم / 2-1روز کاری


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1گلاسه 130 گرم B4 /24*34 یکرو فوری - 1000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو2,348,000 تومان3-2 روز کاری
2گلاسه 130 گرم B4 /24*34 دورو فوری - 1000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو3,030,000 تومان2-1 روز کاری
3گلاسه 130 گرم B4 /24*34 یکرو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو3,426,000 تومان2-1 روز کاری
4گلاسه 130 گرم B4 /24*34 دورو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو4,240,000 تومان2-1 روز کاری
5گلاسه 130 گرم B4 /24*34 یکرو فوری - 5000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو6,850,000 تومان2-1 روز کاری
6گلاسه 130 گرم B4 /24*34 دورو فوری - 5000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو8,005,000 تومان2-1 روز کاری
7گلاسه 130 گرم A4 /29*20 یکرو فوری - 1000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو1,803,500 تومان2-1 روز کاری
8گلاسه 130 گرم A4 /29*20 دورو فوری - 1000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو2,260,000 تومان2-1 روز کاری
9گلاسه 130 گرم A4 /29*20 یکرو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو2,546,000 تومان2-1 روز کاری
10گلاسه 130 گرم A4 /29*20 دورو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو3,030,000 تومان2-1 روز کاری
11گلاسه 130 گرم A4 /29*20 یکرو فوری - 5000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو4,680,000 تومان2-1 روز کاری
12گلاسه 130 گرم A4 /29*20 دورو فوری - 5000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو5,329,000 تومان2-1 روز کاری
13گلاسه 130 گرم B5 /24*17 یکرو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو2,062,000 تومان2-1 روز کاری
14گلاسه 130 گرم B5 /24*17 دورو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو2,480,000 تومان2-1 روز کاری
15گلاسه 130 گرم B5 /24*17 یکرو فوری - 5000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو3,580,000 تومان2-1 روز کاری
16گلاسه 130 گرم B5 /24*17 دورو فوری - 5000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو4,130,000 تومان2-1 روز کاری
17گلاسه 130 گرم A5 /20*14.5 یکرو فوری - 1000 عدد 2-1 روز کارییک رو851,000 تومان2-1 روز کاری
18گلاسه 130 گرم A5 /20*14.5 دورو فوری - 1000 عدد 2-1 روز کاریدو رو1,202,000 تومان2-1 روز کاری
19گلاسه 130 گرم A5 /20*14.5 یکرو فوری - 2000 عدد 2-1 روز کارییک رو1,422,000 تومان2-1 روز کاری
20گلاسه 130 گرم A5 /20*14.5 دورو فوری - 2000 عدد 2-1 روز کاریدو رو1,842,000 تومان2-1 روز کاری
21گلاسه 130 گرم A5 /20*14.5 یکرو فوری - 5000 عدد 2-1 روز کارییک رو2,645,000 تومان2-1 روز کاری
22گلاسه 130 گرم A5 /20*14.5 دورو فوری - 5000 عدد 2-1 روز کاریدو رو2,953,000 تومان2-1 روز کاری
23گلاسه 130 گرم A6 /14*10 یکرو فوری - 2000 عدد 2-1 روز کارییک رو873,000 تومان2-1 روز کاری
24گلاسه 130 گرم A6 /14*10 دورو فوری - 2000 عدد 2-1 روز کاریدو رو1,224,000 تومان2-1 روز کاری
25گلاسه 130 گرم A6 /14*10 یکرو فوری - 4000 عدد 2-1 روز کارییک رو1,422,000 تومان2-1 روز کاری
26گلاسه 130 گرم A6 /14*10 دورو فوری - 4000 عدد 2-1 روز کاریدو رو1,842,000 تومان2-1 روز کاری