خدمات چاپ افست | کارت ویزیت


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1کارت ویزیت بدون روکش یکرو ( 4/8*8/5)/1000 عددی/12-10 روز کارییک رو312,500 تومان10-12 روز کاری
2کارت ویزیت بدون روکش دورو ( 4/8*8/5)/1000 عددی/12-10 روز کاریدو رو334,500 تومان10-12 روز کاری
3کارت ویزیت بدون روکش دورو بزرگ ( 6*9)/1000 عددی/15-13 روز کاریدو رو502,000 تومان13-15 روز کاری
4کارت ویزیت سلفون براق یکرو فوری ( 4/8*8/5)/1000 عددی/ 1-2 روز کارییک رو406,000 تومان1-2 روز کاری
5کارت ویزیت سلفون براق یکرو ( 4/8*8/5)/1000 عددی/7-5 روز کارییک رو323,500 تومان5-6 روز کاری
6کارت ویزیت سلفون براق دورو فوری ( 4/8*8/5) /1000 عددی/ 1-2 روز کاریدو رو502,000 تومان1-2 روز کاری
7کارت ویزیت سلفون براق دورو ( 4/8*8/5)/1000 عددی/ 5-7 روز کاریدو رو389,500 تومان5-7 روز کاری
8کارت ویزیت سلفون براق دو رو دورگرد فوری ( 6*9) /1000 عددی/ 1-2 روز کاریدو رو601,000 تومان1-2 روز کاری
9کارت ویزیت سلفون براق دو رو دورگرد ( 6*9) /1000 عددی/ 5-7 روز کاریدو رو524,000 تومان5-7 روز کاری
10کارت ویزیت سلفون براق مربع دورگرد (6*6) /1000 عددی/ 12-10 روز کاریدو رو378,500 تومان10-12 روز کاری
11کارت ویزیت سلفون مات یکرو فوری ( 4/8*8/5) /1000 عددی/ 1-2 روز کارییک رو406,000 تومان1-2 روز کاری
12کارت ویزیت سلفون مات یکرو ( 4/8*8/5) /1000 عددی/ 5-7 روز کارییک رو323,500 تومان5-7 روز کاری
13کارت ویزیت سلفون مات دورو فوری ( 4/8*8/5) /1000 عددی/ 1-2 روز کاریدو رو502,000 تومان1-2 روز کاری
14کارت ویزیت سلفون مات دورو ( 4/8*8/5) /1000 عددی/ 5-7 روز کاریدو رو389,500 تومان5-7 روز کاری
15کارت ویزیت سلفون مات دو رو دورگرد فوری ( 6*9) /1000 عددی/ 1-2 روز کاریدو رو590,000 تومان1-2 روز کاری
16کارت ویزیت سلفون مات دو رو دورگرد ( 6*9) /1000 عددی/ 5-7 روز کاریدو رو524,000 تومان5-7 روز کاری
17کارت ویزیت سلفون مات مربع دورگرد (6*6) /1000 عددی/ 12-10 روز کاریدو رو378,500 تومان10-12 روز کاری
18کارت ویزیت سلفون مات مخملی دورو ( 4/8*8/5) /1000 عددی/ 12-10 روز کاریدو رو579,000 تومان12-10 روز کاری
19کارت ویزیت کتان آلمان یکرو (4/8*8/5) /1000 عددی/ 7-5 روز کارییک رو469,000 تومان5-7 روز کاری
20کارت ویزیت کتان آلمان دورو (4/8*8/5)/1000 عددی/ 7-5 روز کاریدو رو496,500 تومان7-5 روز کاری
21کارت ویزیت کتان امباس یکرو (4/8*8/5) /1000 عددی/ 7-5 روز کارییک رو362,000 تومان5-7 روز کاری
22کارت ویزیت کتان امباس دورو (4/8*8/5)/1000 عددی/ 7-5 روز کاریدو رو395,000 تومان7-5 روز کاری
23کارت ویزیت طرح چرم یکرو ( 4/8*8/5)/1000 عددی/12-10 روز کارییک رو367,500 تومان10-12 روز کاری
24کارت ویزیت طرح چرم دورو ( 4/8*8/5)/1000 عددی/12-10 روز کاریدو رو395,000 تومان10-12 روز کاری
25کارت ویزیت طرح چرم دورو دورگرد ( 9*6)/1000 عددی/20-18 روز کاریدو رو480,000 تومان18-20 روز کاری
26کارت ویزیت سلفون مات دو رو قالب دار (طرح دلخواه )( 4/8*8/5)/1000 عددی/ 51-13 روز کاریدو رو805,000 تومان13-15 روز کاری
27کارت ویزیت کرافت 300 گرم دورو دورگرد (6*9) /1000 عددی/ 20-18 روز کاریدو رو546,000 تومان18-20 روز کاری
28کارت ویزیت لمینت براق دورگرد (6*9)/1000 عددی/ 7-5 روز کاریدو رو805,000 تومان7-5 روز کاری
29کارت ویزیت لمینت براق ویزیتی دو رو دورگرد (4/8*8/5) /1000 عددی/ 12-10 روز کاریدو رو606,500 تومان10-12 روز کاری
30کارت ویزیت لمینت براق مربعی دورگرد (5/5*5/5)/1000 عددی/ 12-10 روز کاریدو رو529,500 تومان10-12 روز کاری
31کارت ویزیت لمینت براق دایره (5/5*5/5)/1000 عددی/ 15-13 روز کاریدو رو557,000 تومان13-15 روز کاری
32کارت ویزیت لمینت مات دو رو دورگرد (6*9) /1000 عددی/ 12-10 روز کاریدو رو970,000 تومان10-12 روز کاری
33کارت ویزیت لمینت مات ویزیتی دو رو دورگرد (4/8*8/5) /1000 عددی/ 15-13 روز کاریدو رو788,500 تومان13-15 روز کاری
34کارت ویزیت لمینت مات مربعی دورگرد (5/5*5/5)/1000 عددی/ 12-10 روز کاریدو رو628,500 تومان13-15 روز کاری
35کارت ویزیت لمینت برجسته دورگرد (6*9) /1000 عددی/ 7-5 روز کاریدو رو827,000 تومان7-5 روز کاری
36کارت ویزیت لمینت برجسته ویزیتی دورگرد (8/5*4/8) /1000 عددی/ 15-13 روز کاریدو رو717,000 تومان7-5 روز کاری
37کارت ویزیت لمینت برجسته مربعی دورگرد (5/9*5/6)/1000 عددی/ 10-12 روز کاریدو رو628,500 تومان10-12 روز کاری
38کارت ویزیت لمینت برجسته دورگرد + طلاکوب (6*9)/1000 عددی/ 17-15روز کاریدو رو1,400,500 تومان15-17 روز کاری
39کارت ویزیت لمینت برجسته مخملی دورگرد (6*9) /1000 عددی/ 15-13 روز کاریدو رو1,008,500 تومان13-15 روز کاری
40کارت ویزیت لمینت برجسته مخملی مربعی دورگرد (5.1*5.4)/1000 عددی/17-15روز کاریدو رو810,500 تومان15-17 روز کاری
41کارت ویزیت لمینت برجسته مخملی طلاکوب (6*9)/1000 عددی/ 20-18روز کاریدو رو1,527,000 تومان18-20 روز کاری
42کارت ویزیت لمینت برجسته مخملی طلاکوب مربعی (6*6)/1000 عددی/ 20-18روز کاریدو رو1,074,500 تومان18-20 روز کاری
43کارت ویزیت لمینت براق طرح موج دو رو دورگرد (6*9)/1000 عددی/ 8-12روز کاریدو رو805,000 تومان8-12 روز کاری
44کارت ویزیت لمینت مات طرح موج دو رو دورگرد (6*9)/1000 عددی/ 8-12روز کاریدو رو942,500 تومان8-12 روز کاری
45کارت ویزیت لمینت براق طلاکوب دو رو دورگرد (6*9)/1000 عددی/ 15-20 روز کاریدو رو1,184,500 تومان15-20 روز کاری
46کارت ویزیت لمینت مات طلاکوب دو رو دورگرد (6*9)/1000 عددی/ 15-20 روز کاریدو رو1,444,500 تومان15-20 روز کاری
47کارت ویزیت پی وی سی 300 میکرون (6*9)/500 عددی/15-12 روز کاریدو رو986,500 تومان12-15 روز کاری
48کارت ویزیت پی وی سی 500 میکرون (6*9)/500 عددی/12-10 روز کاریدو رو1,135,000 تومان10-12 روز کاری
49کارت ویزیت پی وی سی 500 میکرون (6*9)/1000 عددی/12-10 روز کاریدو رو1,692,000 تومان12-10 روز کاری
50کارت ویزیت پی وی سی 760 میکرون (6*9)/250 عددی/12-10 روز کاریدو رو1,554,500 تومان12-10 روز کاری
51کارت ویزیت پی وی سی 760 میکرون (6*9)/500 عددی/12-10 روز کاریدو رو2,198,000 تومان12-10 روز کاری
52کارت ویزیت پی وی سی 760 میکرون (6*9)/1000 عددی/15-12 روز کاریدو رو3,913,000 تومان12-15 روز کاری
53کارت ویزیت پی وی سی برفکی (نیمه شفاف) (6*9)/500 عددی/12-10 روز کاریدو رو1,074,500 تومان12-10 روز کاری